Transparència

Missió
Treballem perquè cada vegada hi hagi més persones que es comprometin a construir un món sense violència i en pau. A través d’una opinió pública cada cop més informada i activa, impulsem tots aquells canvis culturals i estructurals que facin possible l’erradicació de la violència com a forma de relació entre persones i pobles.
Promovem la Cultura de Pau i la Noviolència.

Pretenem substituir una cultura que legitima, quan no magnifica, l’ús de la violència, per una altra, en què el respecte per la dignitat igual de totes les persones, ens la faci cada cop més intolerable. Ens afirmem en la noviolència, hi creiem tant des d’un punt de vista ètic com pràctic. Proposem a tots els moviments socials favorables al canvi fer una aposta clara per la noviolència.

Treballem per la desaparició progressiva de la violència estructural.

Volem una societat cada cop més integrada i socialment justa, on tothom pugui viure amb dignitat i on la llavor de la violència no trobi terreny on arrelar. A més d’afirmar-nos en aquests valors, creiem que calen canvis polítics i estructurals: volem influir en l’opinió pública per a transformar la realitat.

Impulsem la creació i reforma d’estructures de prevenció, intervenció i transformació de conflictes, tan interiors com internacionals.

La guerra i la violència poden i han de ser substituïdes per formes racionals i constructives d’afrontar les disputes. El militarisme és un símbol de la manca de prioritats clares, de la confusió entre seguretat i defensa i de la dilapidació de recursos de forma dramàtica: nosaltres apostem per una cultura de pau que passa pel desarmament i la desmilitarització i la construcció d’una seguretat global i humana.

Fins i finalitats
Fins
 • El foment d’una cultura de pau
 • La promoció de l’educació per la pau en l’àmbit social
 • La difusió i pràctica de la noviolència
 • Avançar cap al desarmament i la desmilitarització
 • El ple respecte als drets humans
 • Treballar per una seguretat humana i desarmada
 • Promoure el diàleg, la cooperació i el respecte entre persones i grups humans
 • Col·laborar amb totes les entitats que treballin per la pau, la justícia global i els drets humans
Finalitats

Treballem en la sensibilització, l’educació, la mobilització, la intervenció i la incidència. En concret:

 • Elaboració de publicacions, materials, informes i recursos de difusió de la cultura de pau
 • Exposicions divulgatives
 • Xerrades, conferències i tallers
 • Programes i accions d’educació per la pau en els àmbits escolar i d’educació en el lleure
 • Campanyes pel desarmament i el control del comerç d’armes
 • Campanyes de desmilitarització social, econòmica i política
 • Visibilitzar la tasca dels actors de pau en zones de conflicte
 • Sumar esforços en xarxes de la societat civil catalana, estatal, mediterrània, europea i mundial
Valors
Tres valors que ens defineixen i volem que ens defineixin:

Valor ètic

Valor pragmàtic

Valor emocional

Esperança

Fermesa

Entusiasme